Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 15 Sayı - 2

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 15 Sayı - 2

İÇ KAPAK

KÜNYE

İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN

MAKALELER

Kuru Göz Tedavisinde Dede Korkut Mucizesi
A Miracle of Dede Korkut in Treatment of Dry Eye Syndrome

Prof. Dr. Sait EĞRİLMEZ - Prof. Dr. Metin EKİCİ - Doç. Dr. Oğuz GÖZEN

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215333

Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Destan’ın Yeni Bir Yorumu Üzerine
About the New Interpretation of the Epic How Basat Killed Tepegoz
Prof. Dr. Alimcan İNAYET

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215334

Dedem Korkut Kitabındaki Silah Terminolojisi Üzerine Bir İnceleme
A Review on the Weapon Terminology in the Book of Dedem Korkut
Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN- Recep Efe ÇOBAN¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215335

Dede Korkut Kitabında Erginlenme ve Bireyleşme Sürecinde Sınama Motifinin İşlevi
Function of the Testing Motif During the Process of Maturing and
Individualization in the Book of Dede Korkut
Yrd. Doç. Dr. Rabia UÇKUN ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215336

Deli Dumrul Anlatmasında Ötenazi Kalıntısı
Traces of Euthanasia in the Narrative of Deli Dumrul
Doç. Dr. Muvaffak DURANLI ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215337
 

Dede Korkut Kitabında Kahramanların Problem Çözme Yöntemleri ve
Dede Korkut Kitabının Eğitimde Kullanılması
Problem Solving Method of the Heroes in the Book of Dede Korkut and
Using the Book of Dede Korkut in Education
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLTEKİN ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215338

Dede Korkut Kitabı’nda Baba, Oğul ve Baba-Oğul İlişkisi
Father, Son and Father-Son Relation in the Book of Dede Korkut
Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215339

Türklerde At Kurbanı ve Dede Korkut’taki İzleri
The Horse Sacrifice of Turks and its Traces in Dede Korkut
Araş. Gör. Umut ÜREN ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215340

İmge ve Göstergeler Uzamı: Dede Korkut Hikâyeleri
Location of Image and Indicator: Stories of Dede Korkut
Prof. Dr. Ülkü ELİUZ ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215341

İran Türk Hikâye ve Romanında Dede Korkut’un İzleri
Traces of Dede Korkut in Iran Turkish Stories and Novels
Doç. Dr. Bahadır GÜCÜYETER ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215342

Grice’in Niyet-Merkezli Semantik Bakış Açısı Bağlamında
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesinin İncelenmesi
An Analysis of the Story of Wild Dumrul Son of Dukha Koja
through the Grician Lenses of Intention-Based Semantic
Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜFEKÇİ CAN ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215343

Dede Korkut’ta Yer Alan Atasözlerinde Metaforların İşleyişi
The Function of Methaphors in the Proverbs Stated in Dede Korkut
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt AKIN ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215344

Azerbaycan Cumhuriyeti İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Öğretilen
“Dede Korkut Kitabındaki” Şiirler Üzerine Bir İnceleme (Bakü ve Sumgayıt Örneği)
An Analyze about the Poems in the “Book of Dede Korkut” Taught at the Elementary and
Secondary School of the Republic of Azerbaijan The Case of Baku and Sumgayıt)
Prof. Dr. Pirali ALİYEV ¤

DOI: 10.13062/tdid.2015215345

Uygulamalı Halk Bilimi Açısından Eğitim Sürecinde Dede Korkut
Dede Korkut Narratives in Terms of Applied Folklore in Education Process
Arş. Gör. Ahmet Erman ARAL ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215346

Geleneğin Güncellenmesi Bağlamında “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” Hikâyesiyle“Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Âleminde” ve “Hop Dedik: Deli Dumrul” Adlı SinemaFilmlerinin Karşılaştırılması
 As a Part of Updating the Trandition, an Essay on the Comparison of the Story “Duha Kocaoğlu Deli Dumrul” and Motion Pictures “Deli Dumrul Kurtlar KuşlarÂleminde” and “Hop Dedik: Deli Dumrul"

Erhan SOLMAZ ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215347

 

Dede Korkut ve Göç
Dede Korkut and Migration
Dr. Fırat YALDIZ ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215348

Dede Korkut Kitabı’nda Tipik Bir İstinsah Hatası Üzerine
About Typical Scribal’s Error in the Book of Dede Korkut
Doç. Dr. Vahid Adil ZAHİDOĞLU ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215349

Heinrich Friedrich von Diez’in Tepegöz Tercümesinde Yaptığı Yanlışlar
The Faults Heinrich Friedrich von Diez in the Translation of Tepegöz
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜNEŞ ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215350

Dede Korkut Destanlarında Oğuzların Düşmanları Kimlerdi?
Who Were the Enemies of the Oguzs in Dede Korkut Legends?
Haşim ÖZEL ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215351

1922-1927’de “Kitab-ı Dede Korkut” Hakkında Yapılmış Bir Araştırmanın
Yayımlanmamasının Nedenleri
Reasons for Refusing to Publish a Research on “Book of Dede Korkut” in 1922-1927
Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU ¤

¤DOI: 10.13062/tdid.2015215352

Dede Korkut Anlatmalarından Hareketle Ağıt Türü
Üzerine Bir Değerlendirme
An Assesment on Lament Based on Dede Korkut Narrations
Araş. Gör. Dr. Gonca KUZAY DEMİR ¤

DOI: 10.13062/tdid.2015215353

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi “Dede Korkut ve Türk Dünyası” Katılımcı Listesi

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi “Dede Korkut ve Türk Dünyası” Sonuç Bildirisi

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları