Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 10 Sayı - 1

 

  İÇİNDEKİLER / CONTENTS
  MAKALELER
 

Taalaybek ABDIEV, Kırgız Tilindegi Passivdin Ayrım Maseleleri / Some Questions of Passivity in Kyrgyz Dialect

 

Gulzura CUMAKUNOVA, Türkçenin Kaynağı Türkçe Olmalı / Resource of Turkish Should Be Turkish

 

Gülnaze CURAYEVA, Özbek Çocuk Şiirlerinde Hicvî Timsaller Yaratmanın Kendine Özgü Özellikleri / Peculiarities of Making Satirical Image in Uzbek Children Poetry

 

Ahmet DİNÇ, Ramazan ÇAKIR, Türkmenlerde Kuyumculuk Sanatının ve Takıların Tarihî Gelişimi ve Türkmen Kadını / Historical Development of The Work of Jeweler And a Piece of Jewelery on Turkmen And Turkmen Woman

 

Nazım ELMAS,Cahit Sıtkı Tarancı‘nın Şiir Estetiğinde Karşıtlık Ve Karşılaştırma Tekniği / Contrast and Comparison Techniques in the Poem Aesthetic of Cahit Sitki Taranci

 

Serpil ERSÖZ, Artvin İli Zeytinlik Köyü Manileri ve Ağız Özellikleri

 

Feyruze H. GARİPOVA, XX. Yüzyılın 90’lı Yıllarında ve XXI. Yüzyılın Başında Başkurdistan’da Dil Siyaseti ve Toplum Şuuru / Languages Policy and Society Conscious in tThe 90’s Years Of XXth Century and in the Early XXIst Century in Bashkortostan

 

Vildan KOÇOĞLU- GÜNDOĞDU, Tuva Türkçesindeki Ünlü Uzunluklarına Dair / About Long Vowels in Tuvan

 

Şergiyye HEZİYEVA, Tarihi Süreç İçinde Türkiye’de Âşıklık ve Âşıklık Geleneği / Âşıklık and Tradition of Âşıklık in Turkey Through the Historical Process

 

Cabbar İŞANKUL, Rüya ve Bilmece / Dream and Riddle

 

Osman KARATAY, Suvarlar: Doğu Avrupa’nın Esrarengiz Kavmi / The Suvars: A Mysterious Tribe from the Eastern Europe

 

Şahide KERAMOVA, Lirik Kahraman Tahlilinde Zaman Duygusu / The Sense of our Time Commentary of Lyric Hero

 

Gürol PEHLİVAN, Anadolu’da Tabu İle İlgili Bir Tâbir: Düşmez / A Concept Related to Taboo in Anatolia: “Düşmez”

 

Funda SELÇUK ŞİRİN, Ulus Devlet İnşasında Bir Aydın: Falih Rıfkı Atay / An Intellectual in the Nation State Building: Falih Rıfkı Atay

 

Abdullah TEMİZKAN, Albay Teofil Lapinski ve Lehistan Lejyonunun Kafkasya’daki Faaliyetleri Colonel Teofil Lapinski and Activities of the Polish Legion in Caucasus

 

Mehmet TEMİZKAN, On Sekizinci Yüzyılın Şartları İçinde Mahtumkulu / Mahtumkulu Under the Circumstances of Eighteenth Century

 

Zeynep ŞİMŞEK UMAÇ, Gaziantep Çepni Ağzının Türkiye Türkçesi Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi / The Evaluation of Gaziantep Cepni Dialect in Terms of the  Properties That Determine Turkey Turkish Main Dialects Group

  ÇEVİRİLER – AKTARMALAR
 

Boris YAKOVLEVİÇ VLADİMİRTSOV (Çevirenler: Reshide ADZHUMEROVA, Emine ATMACA), Eski Türkçedeki Ötüken Yiş Kelimesi Üzerine

 

N. SEYİDOV (Aktaran: Halil İbrahim ŞAHİN), Türkmen Atasözlerinin Araştırılma ve Yayınlanma Tarihi: Bibliyografik Bir Bakış

  DEĞERLENDİRMELER
 

Muvaffak DURANLI, “Janna Mongeyevna Yuşa, Obryadovaya Poyeziya Tuvintsev- Struktura i Semantika

  YAYIN İLKELERİ