Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt 9 Sayı - 2

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

MAKALELER

Namiq ABBASOV, Mədəniyyət Siyasəti və Mənəvi Dəyərlərin Kulturoloji Mahiyyəti / Cultural Policy and Cultural Value of Spiritual Principles

Anar AĞALAR-ZADE, M.Ö. V – I. Binlerde Yakındoğu – Anadolu – Kafkasya Üçgeninde Kavimler Göçü, Ticari - Kültürel İlişkiler ve Etkileşimler / Migration Of Peoples and Commercial and Cultural Interactions in the Triangle of Near East – Anatolia and the Caucasus in the V-I Millenniums B.C.

Emine ATMACA, Kazak Türkçesinde “Göz” Organ İsmiyle Kurulmuş Deyimlerin Yapı Ve Anlam Özellikleri / Kazakh Turkısh The "Eye" With Organ Name Founded Structure And Meanıng Propertıes Idıoms

Serpil ERSÖZ, Nazilli (Aydın) Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar / The Additions to Derleme Sözlüğü From Dialect of Nazilli (Aydın)

Burak GÖKBULUT - Mustafa YENİASIR, Batı Trakya Ve Kıbrıs Türklerinin Millî Benliklerinin Korunmasında Edebiyatın Etkisi / The Influence Of Literature On The Preservation Of The National Identity Of Western Trakya And Cypriot Turks

Alimcan İNAYET, Çağdaş Uygur Edebiyatında Bir Hikâye: Çenıkış / A Story in Modern Uyghur Literature: Chenıkısh

Hasan KARA-Alper BAŞER, Fransız ve İngiliz Seyyahlara Göre 19. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Astrahan Şehri / Astrakhan From the View of an English and French Traveler in the First Quarter of the 19th Century

Ahmet KARAÇAVUŞ, Richard L. Chambers’ın  “The Encümen-i Daniş And Ottoman Modernization” Adlı Makalesinin Değerlendirme ve Çevirisi

Mustafa ÖZBAŞ, Rus Şarkiyat Çalışmalarının temelleri: Rus Tarihinin Başlangıcından 15. Yüzyıla Kadar / Origins of the Russian Oriental Studies: From the Beginning of Russian History to the 15th Century

Sadettin ÖZÇELİK, Dede Korkut Metinleri Üzerinde Tespitler (2) / The New Corrections On Dede Korkut Manuscripties (2)

Abdullah TEMİZKAN, Kuzey Kafkasya Müridizmi, Müridizmin Yayılma Stratejisi ve Feodal Beylerle İlişkileri / North Caucasus Muridism, Diffusion Strategy of Muridism and Relation with Feodal Lords

Fikret TÜRKMEN, Türkmenistan’da Mizah Tipleri / Typologies of Humour in Turkmenistan

ÇEVİRİLER – AKTARMALAR

Nurlana ALİYEVA (Aktaran: Ali EROL), Anar ve Mirza Celil

DEĞERLENDİRMELER

Mustafa GÜLTEKİN, Özbek Halk Edebiyatı Bibliyografyası

YAYIN İLKELERİ